Систем за одводњавање “Ветерник” има три главне гране: канал В-800, В-801 и В-802, којима се површинске воде Ветерника преко црпне станице “Ветерник” упуштају у Дунав.

Од изградње система, када је систем одводњавао пољопривредне и шумске површине, припадајуће сливне површине мењале су намену и из пољопривредних прешле у површине намењене становању и радним објектима. Променом намене површине указала се потреба за променом каналског система, који из отвореног треба да пређе у затворени.
У канал В-801 осим вода са мелиоративног подручја упуштају се и воде из грађевинског реона.
У периоду март-април 2013. године зацевљен је део канала В-801. На траси је изграђено 6 армирано-бетонских шахтова, унутрашњих димензија 2.0×2.0м, а зацевљење је извршено армирано-бетонским цевима фи 1000мм.