На атмосферском каналу Вашариште започели смо радове на зацевљењу префабрикованим армирано-бетонским цевима пречника Ø 1000 мм у укупној дужини од 142 м. На траси зацевљења предвиђена су три ревизиона шахта од водонепропусног армираног бетона МБ 30. Одвођење површинских вода око зацевљеног дела канала предвиђено је бетонским сливником Ø 450 мм преко ливене решетке. Спој цеви ће бити обложен геотекстилом који спречава уношење муља у цевовод, а уједно дозвољава уливање И одвођење подземне воде кроз исти.