У оквиру адаптације дела шумског пута „Хрљачки пут“ у дужини од 1.300 м на подручју шумског газдинства Нови Сад – шумске управе Ковиљ на стационажама км 1+835 и км 1+900 израђена су два цеваста пропуста преко којих се обезбеђује пролаз шумској механизацији и при средњим вредностима нивоа реке Дунав при чему се омогућава превлачење и отпремање дрвних сортимената након сече. Пропусти су изведени од армирано-бетонских цеви пречника Ø 800 мм засвођених земљаним надслојем и коловозом од туцаника 0-31,5 мм сабијаним у слојевима.