Водни објекти који су изграђени у профилу канала и у телу одбрамбеног насипа.
Уставе регулишу водостај у каналима а у телу насипа одводе воде из брањеног у небрањено подручје.