Пред крај месеца јула завршили смо прву фазу уређења насипа леве обале Дунава у сектору Д.10. на деоници Д.10.4. Нови Сад – Бегеч од km 49+577 до km 50+750. Извршено је машинско уклањање биљне вегетације као и уклањање земље, шута и смећа са круне и косина насипа и појаса уз насип. Грубим и финим планирањем булдозером формиран је пројектовани профил насипа. Овим радовима омогућено је редовно одржавање насипа са брањене и небрањене стране.