Поток Мохорац припада потоцима северне падине Фрушке Горе. Дугачак је око 17 км и одводњава пољопривредно земљиште катастарске општине Визић. Радови у Визићу обухватили су ископ нових канала.

Радови у Визићу обухватили су ископ нових канала чија је функција одвођење атмосферских вода до потока у сврху заштите атарског пута и околних парцела. На укрштању латералних канала са атарским путевима урађена су три цеваста пропуста од армирано бетонских цеви фи 800 мм у дужини од 10 м. На самом потоку, код улива латералног канала-притоке М-2, налазио се и стари, оштећен дрвени мост, који није био безбедан за саобраћај. Уместо дотрајалог дрвеног моста изграђен је нови армирано бетонски рамовски пропуст дужине 10 м.