Мелиорациони канал Ј-362-7 припада сливу канала Ј-362 који се гравитационо улива у “Јегричку”. У периоду од септембра до новембра 2013. године извршени су радови на уређењу дела мелиорационог канала Ј-362-7 у дужини од 450м, на стационажи км 6+100 до км 6+550

Облагање корита канала изведено је монтажно армирано-бетонским елеменитма: армирано-бетонским каналетама и армирано-бетонским плочама.