Малокаменарски поток налази се на северној падини Фрушке Горе уз десну обалу Дунава и дугачак је 5,1 км. Радови су обухватили уређење дела потока на стационажи км 0+120 до км 0+170.

Имајући у виду снимљено стање на лицу места, као и постојеће регулисано корито на делу потока низводно од стационаже км 0+120, у потоку постављене су армирано-бетонске каналете. На месту спојева каналета постављен је „геотекстил“ ширине 50 цм, који има улогу да спречи уношење честица песка и глине кроз спојнице у корито, а каналете су постављене на тампон од туцаника.

На деоници потока од км 0+120 до км 0+140, косина на левој обали обложена је монтажним армирано-бетонским косим елементима, а испод косих елемената постављен је тампон од бетона, који лежи на слоју туцаника, док је спољна страна монтажних каналета и косих армирано-бетонских елемената набијена земљом.

Приликом извођења радова водило се рачуна и о зиду од каменог набачаја на левој обали потока, а током радова постављене су земљене преграде са уграђеним ПВЦ цевима фи 400мм, док је вишак воде црпљен пумпом.