Нештински поток припада потоцима северне падине Фрушке Горе. Дугачак је 10,83 км и одводњава пољопривредно земљиште катастарске општине Нештин, а улива се у Нештински Дунавац на десној обали реке Дунав. Радови су обухватили уређење корита потока узводно од улива на стационажи км 0+000 до км 1+206.

Прва фаза санације Нештинског потока обухватила је чишћење корита од дрвећа, шибља и растиња, затим машинско и ручно измуљење корита од бујичног наноса, као и делимично разастирање са одвожењем ископане земље на депонију.

У другој фази уређења Нештинског потока извршено је облагање корита потока АБ каналетама (99 комада) у дужини од 99 метара, затим облагање корита неармираним бетоном дебљине 15 цм код постојећих плочастих пропуста узводно и низводно, као и дна корита испод пропуста неармираним бетоном дебљине 12 цм и на крају замена цевастог пропуста армирано-бетонским рамовским елементима.

Пројектовани профил потока је трапезни са ширином дна 2 метра, дубином дна 1,5 метар и нагибом косина 1:1.

На споју каналете и бетонске облоге са низводне стране пропуста урађен је крилни зид од неармираног бетона, дебљине 30 цм и висине 165 цм, а испод зида је темељ на подлози од туцаника дебљине 15 цм.

Постојећи цевасти пропуст фи 1000 мм на стационажи км 0+990 постављен на коту вишу од пројектоване, због чега његов отвор не задовљава потребан пројектовани отвор на том месту, те је предвиђен за вађење, а уместо њега испројектован је армирано-бетонски рамовски пропуст светлог отвора.