Радна места:

 • шеф техничког сектора
 • одговорни пројектант и извођач радова (за грађевинске и хидрограђевинске радове са одговарајућом лиценцом)
 • одговорни пројектант и извођач радова (за изградњу пољопривредних и хидромелиорационих система са лиценцом)
 • геодетски референт
 • пројектант сарадник
 • техничар сарадник

Опис послова:

Израда техничке документације за грађевинске и хидротехничке објекте за потребе редовног и ванредног одржавања водних објеката на подручју ВД “Шајкашка” д.о.о. Нови Сад као и за комуналне објекте на територији Града Новог Сада.

 • израда елабората за уређење мелиорационих канала (ископ, измуљење, уништавање      биљне вегетације и др.)
 • израда елабората за уређење потока (регулација, уништавање биљне вегетације)
 • израда елабората уличне атмосферске канализације
 • израда елабората за изградњу пропуста и мостова на каналима и потоцима
 • израда елабората за изградњу устава
 • израда елабората зацевљења дела мелиорационих канала
 • израда елабората за изградњу рибњака

Прикупљање хидролошких података са терена и обрада истих (табеларно и графички) са израдом билтена сваког месеца.
Подаци који се добијају са терена су:

 • нивои подземних вода (бунари и пијезометри)
 • падавине (кишомерне станице)
 • часови рада црпних станица,

а прате се и водостаји на реци Дунав (читање на водомеру у Новом Саду) и на реци Тиси (читање на водомеру у Тителу)

Геодетско снимање водних објеката за пројектовања и извођење радова за потребе ВД “Шајкашка” д.о.о. Нови Сад.

 • снимање попречних и подужних профила (канала, насипа и др.), омеђавање парцела, откривање полигонске и тригонометријске мреже, колчење трасе канала, насипа и осталих водних објеката.
 • сви послови везани за катастар непокретности (добијање података за потребе ВД “Шајкашка” д.о.о. Нови Сад).

Издавање мишљења о водним условима у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката као и за израду планских докумената.

 • Издавање мишљења о водним дозволама на основу издатих водних услова и издате водне сагласности.
 • Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи објеката са становишта утицаја на водни режим, а у складу са издатим Решењем о водној сагласности.

Табеларно сређивање података за катастар водних објеката са цртањем водних објеката (пропуста, мостова, устава и др.) у карте (дужине, стационаже и др.)

Архивирање и чување техничке документације водних објеката.