Ова деоница има четири црпне станице: ЦС „Телеп“, Ц.С. „Ветерник“, ЦС „Футог“ и ЦС „Визић“, чији реципијент је река Дунав, а постоји и ЦС „Сајлово“ (која није у нашој надлежности, али одводи воде из мелиорационог канала са сливног подручја преко колектора у реципијент канал ДТД Савино село-Нови Сад.

СПИСАК КАНАЛА: Т-800, Т-801, Т-802, Т-803, В-801-2, В-802, В-803, С-800, С-807, С-810,СИРЈАК, КУДЕЉАРА, КАЛВАРИЈА, БР-ИX, ГРМЕЧ, МАТИЋ, САНКОВА,ДОЛИНА, ГЛАВНИ ФУТОШКИ,ВИНОГРАДИЋ, ПОПОВЕ ЛИВАДЕ, МАЛИ ВИЗИЋ,ТОПОЛИЦА ….