Машинско одељење

Наше предузеће у оквиру сектора Оператива са својим стручним кадровима машинске струке обавља послове на уградњи и одржавању машинске, хидромеханичке опреме, постројења и пратеће опреме. Прибавља и води сву потребну документацију за извођење радова, сарађује са другим правним и физичким лицима на пословима одржавања машинске и хидромашинске опреме и постројења. Такође, са лиценцираним кадровима вршимо израду пројеката и извођење радова у оквиру машинске струке.

Електро одељење

Наше предузеће у оквиру сектора Оператива са својим стручним кадровима елетро струке ради на одржавању електрообјеката, постројења и пратеће опреме, а у највећој мери на поправци и замени дотрајалих делова, отклањању техничких неисправности као и довођењу опреме у технички исправно стање. Радимо и на унапређењу и аутоматизацији елекро делова у циљу једноставнијег руковања. Старамо се о техничкој исправности трансформаторских станица, далековода, црпних станица за које вршимо прегледе и ревизије, као и атестирања која су неопходна за опрему у раду.