Мелиорација представља скуп мера које се спроводе са циљем поправљања физичких, хемијских и биолошких особина земљишта, као и стварање и одржавање оптималног водно-ваздушног режима земљишта.
Сектор Мелиорације спроводи следеће послове:

  • одбрана од унутрашњих вода,
  • површинско одводњавање,
  • подземно одводњавање,
  • наводњавање,
  • одржавање водних објеката на планском подручју,
  • водно-комунални послови за потребе локалне самоуправе.

Сектор је подељен на две групе службе:

  • Сектор ДКМ (детаљна каналска мрежа) у који спадају техничке деонице: Каћ-Ковиљ, Футог, Срем, Степановићево, Жабаљ-Чуруг, Тител и Темерин,
  • Служба водно-комуналних послова.