У оквиру програма суфинансирања у К.О. Лединци у току су радови на уређењу корита потока Шандоровац низводно од железничке пруге. Предвиђено је да уреди укупно 151 метар потока од стационаже км 0+318,7 до стационаже км 0+469,7. Нови профил потока биће изведен од армирано-бетонских елемената правоугаоног пресека са геотекстилом на преходно уграђеном тампону од туцаника и слоју мршавог бетона. По динамици радова посао ће бити обављен до краја месеца маја.