У оквиру програма суфинансирања у К.О. Лединци у другој половини месеца јуна уредили смо 151 метар Лединачког потока на стационажи од км 0+682 до км 0+781. Поставили смо 102 армирано-бетонска коса елемента у леву обалу потока и 49 у десну обалу потока фиксирајући их за бетонску подлогу постављену на слоју набијеног туцаника. Цео потез је квалитетно уклопљен у околни терен.