У оквиру редовног одржавања потока наставили смо уређење Буковачког потока у К.О. Петроварадин од стационаже км 0+712 до км 0+582. Пројектом је предвиђена монтажа армирано-бетонских елемената – 130 ком. каналета и 230 ком. косих елемената на набијеном туцанику и тампон слоју од бетона. На спојевима елемената уграђује се геотекстил као мембрана у функцији спречавања продора муља.