Крајем маја месеца завршили смо радове на стабилизацији насипа Ковиљ – Нови Сад којима је обухваћена поправка туцаничког застора, банкине насипа, косине насипа и насипских рампи.

У оквиру асфалтираног дела круне насипа извршена је поправка коловозне равни у дужини од 1.850 м, као и туцаничког дела круне насипа уградњом туцаника у дужини од 2.300 м. Извршена је поправка брањене косине насипа земљаним материјалом у дужини од 4.150 м уз затрављивање исте.