По налогу инвеститора ЈВП “Воде Војводине” приступили смо радовима на санацији насипа Ковиљ – Нови Сад којом је обухваћена поправка туцаничког застора, банкине насипа, косине насипа и насипских рампи.

У оквиру асфалтираног дела круне насипа вршиће се поправка коловозне равни у дужини од 1.850 м, као и туцаничког дела круне насипа уградњом туцаника (0-31 мм) у дужини од 2.300 м. Након радова на круни насипа биће започета поправка брањене косине насипа земљаним материјалом у дужини од 4.150 м уз затрављивање.