Почетком  маја уговорени су и започети радови на уклањању растиња на обалама ХС ДТД. Радови обухватају машинско тарупирање леве и десне обале канала Нови Сад-Савино Село, од стац.км.5+300 до 19+500. Након багерског тарупирања и уклањања дрвећа са косина канала, врши се чишћење трске са изношењем биљне вегетације ван профила канала (рад под водом и на косини). Рок извођења радова је до краја месеца.