ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА ПО ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ
Шифра комитета
  • Порески индентификациони број ПИБ: СР 100726750
  • Матични број: 08041202
  • Регистарски број: 8227010538
  • Фирма (пун назив): Водопривредно друштво “ШАЈКАШКА“ д.о.о. Нови Сад
  • Фирма (скраћени назив): ВД “ШАЈКАШКА“ д.о.о. Н.Сад
  • Име и презиме овлашћеног лица: Слободан Милић, директор
  • Општина: Нови Сад
  • Место: Нови Сад
  • Назив улице и број: Београдски кеј 7
  • Број телефона: 021/557-255 021/557-933
  • Број факса: 021/457-649
  • е-маил: office@sajkaska.co.rs
  • Обвезник ПДВ: ДА 126080664
Подаци о делатности
  • (стара шифра 03030)
    Изградња хидротехничких објеката
    Шифра делатности: 4291
Лиценца
ИСО И ОХСАС СТАНДАРДИ
Подаци о рачунима у банци
  • Banca Intesa ад Нови Сад
    160-170302-69
  • ОТП банка Србија ад Нови Сад
    325-9500700006843-36
  • Трезор
    840-604743-90