Организациони делови друштва и њихов делокруг рада:

Послови на организацији и спровођењу одбране од унутрашњих вода, одржавање и функционисање водних објеката на планском подручју, радови на водно-комуналним пословима за потребе локалних самоуправа и други пратећи послови.

ДЕТАЉНИЈЕ

Послови на организацији и спровођењу одбране од спољних вода по Општем и Оперативном плану за одбрану од поплава на секторима Д.10.Нови Сад и Д.15.Чуруг, са укупно 118,83 км. главне одбрамбене линије са 22 уставе у телу насипа и послови на функционисању и редовном одржавању водних објеката-насипа (кошење 480 ха, тарупирање 150 ха, хемијско третирање 22 ха , чишћење 6 ха, крчење 5 ха и сл.), газдовање шумама у оквиру шумске основе на 657 ха шуме и шумског земљишта (сеча, пошумљавање, нега и заштита) и други пратећи послови.

ДЕТАЉНИЈЕ

Послови на организацији, вођењу и извршавању  послова грађевинске механизације на терену у сарадњи са другим секторима, транспорт механизације, грађевинског материјала и др. За сопствене потребе, одржавање и поправка грађевинске механизације, трактора са припадајућим уређајима, теренских, путничких и других возила, уређаја и опреме, одржавање и поправка црпних станица и електропостројења и други пратећи послови.

ДЕТАЉНИЈЕ

Израда техничке документације за потребе редовног и ванредног одржавања водних објеката. Прикупљање хидролошких и хидрауличких података са терена и обрада истих (ниво и подземних вода, падавине, часови рада црпних станица).
Геодетско снимање водних објеката (канала, насипа и др.), омеђавање парцела, откривање полигонске и тригонометријске мреже, колчење трасе канала и др.
Издавање водног мишљења у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката као и за израду планских докумената.

ДЕТАЉНИЈЕ

Правни и општи послови (заступање пред судским, управним и другим органима, израда нормативних аката и колективног уговора, формулисање и спровођење одлука органа управљања, сарадња са другим службама на решавању разних предмета у оквиру делатности друштва, радни односи, вођење деловодника и архиве и др.), рачуноводствени, финансијски и књиговодствени послови, ИТ послови за потребе друштва и др.

Сектори наведене послове обављају преко својих унутрашњих служби, одељења и техничких деоница, а према организационој шеми: