mapa

Водопривредно друштво “Шајкашка” д.о.о. има дугу традицију, чији корени датирају још од 1872. године, када су на територији Војводине  почеле да се организују прве водне задруге, са циљем заштите становништва и имовине од штетног дејства вода. Уважавајући интересе тадашњих корисника водних услуга, уз њихово учешће и  уз подршку надлежних државних и локалних органа, те задруге и њихови правни наследници су кроз историју и период од готово век и по, па све до данашњих дана, одиграле значајну улогу у одвођењу сувишних вода са плодних ораница Војводине, а посебно у одбрани од спољних вода, када су и Дунав и Тиса повремено знали да  покажу сву своју силину и моћ.

После Другог светског рата водна задруга, основана за подручје “Шајкашке”, наставила је своју мисију, обављајући и даље делатност због које је основана, овај пут у новом државном уређењу, у другим политичким околностима и у новом облику, као “Шајкашко-новосадска водна заједница”, која је 1952. године основана одлуком тадашњег Извршног одбора  Народне скупштине АПВ.

Привредна реформа 1962. године доноси промене које су обухватиле и водопривреду, тако што тадашња покрајинска Влада доноси одлуку о престанку рада водних заједница за подручје Бачке и Баната, а њихове ресурсе интегрише у велики пројекат Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав. Водне заједнице настављају да живе и раде, али овај пут као саставни делови, као реонски, а онда и као водопривредни погони, Дирекције за изградњу хидросистема ДТД, у оквиру којег је данашња “Шајкашка” носила назив “Реонски погон Нови Сад”.

Седамдесетих година, у следећој привредној реформи, Дирекцију и реонске погоне наслеђују Водопривредна радна организација “Хидросистем ДТД”, у чијем саставу се региструју основне организације удрженог рада, па и ООУР “Шајкашка” са седиштем у Новом Саду. У то време и у водопривреди су никле самоуправне интересне заједнице за одређена мелиорациона подручја, у којима су, из истих интереса, били обједињени и заједнички доносили одлуке, корисници и даваоци услуга у водопривреди, где су кориснике представљали грађани и привредни субјекти са мелиорационог подручја, а даваоце услуга су представљале водопривредне организације. Та форма удруживања остаће забележена као нејдемократскији и најнепосреднији облик управљања мелиорационим системима.

Стављањем ван снаге Закона о удруженом раду и доношењем првог Закона о предузећима 1989. године, у новим политичким оквирима вишепартијског система и тржишне привреде,  “Шајкашка” престаје да постоји у облику организације удруженог рада, а као њен правни следбеник, одлуком  запослених и потписивањем споразума о издвајању из радне организације, истовремено је основано Водопривредно друштвено предузеће “Шајкашка”, са седиштем у Новом Саду.

Препознавајући значај водопривредних друштвених предузећа у транзиционим процесима, као привредних субјеката који се баве заштитом од штетног дејства вода – делатношћу од општег интереса, у новембру 2014. године Влада Републике Србије доноси Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу, а на основу којег у августу 2015. доноси и Одлуку о изменама и допунама оснивачких аката ВДП-а. Поступак промене правне форме заокружује се уписом и доношењем решења од стране Агенције за привредне регистре, од ког момента „Шајкашка“ наставља да послује у форми друштва са ограниченом одговорношћу, са 100% уделом државе у капиталу друштва.