Основна функција каналске мреже (главног и притока) је одводнавање површинских и подземних вода са пољопривредног земљишта до реципијената: црпне станице, водотока „Јегричка“ и канала ДТД Савино Село-Нови Сад, у небрањено подручје.