У току 2015. године извођени су радови на подручју катастарске општине Темерин, на изградњи типског рамовског пропуста на месту постојећег моста, са спуштањем коте дна канала. Постојећи мост налазио се на каналу Ј-334 на стационажи 8+140.

Радови су најпре обухватили рушење постојећег моста, а затим монтажу армирано-бетонских рамовских елемената светлог отвора 2 x 2 метра и дужине 15 метара. Пропуст је пројектован тако да може да поднесе стално и повремено саобраћајно оптерећење, у скалду са свим постојећим техничким прописима и правилима. Након постављања, елементи су затрпани земљаним материјалом, а потом је извршено насипање пропуста слојем туцаника, како би се омогућио прелазак саобраћајне механизације преко пропуста.