Водна делатност

Изградња хидротехничких објеката

Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

Искоришћавање и употреба вода

ВД “Шајкашка” д.о.о. и данас обавља делатности због којих је и основана још у 19. веку.

одводњаваног земљишта

црпних станица

дужина канала којом се врши одводњавање

пратећих објеката